Følg 9 forskellige frivillige friluftsprojekter i Danmark - Få inspiration til nye måder at involvere frivillige i natur- og friluftsprojekter på - Find anbefalinger, vejledninger, kurser og redskaber så du kommer lettere i gang og sikkert i mål.

FriluftsRådet

Frivillig i naturen

Udviklings- og Videndelingsseminar 2015 VEST

En "god cocktail" bestående af tovholdere fra 4 demoområder, 6 frivillige fra den lokale venneforening, 1 gæsteprojekt og 2 strategiske samarbejdspartnere var samlet den 31. maj 2015 til Udviklings- og Videndelingsseminar på tværs af demoområderne i projekt "Brugerdrevne natur- og friluftsområder".

Samlingen foregik på Nordre Fælled i Randers, et tidligere militært øvelsesterræn ejet af Naturstyrelsen og nu varetaget af et partnerskab mellem Randers Kommune, Naturstyrelsen (Kronjylland), Bysekretariatet og Randers Produktionsskole - og den frivillige venneforening, Nordre Fælleds Venner som tæt samarbejdspartner.

BiStaden 
BiStaden, det seneste tiltag på Nordre Fælled hvor bl.a. bålhytte, tarzanbane, frugtlund og pentanquebane danner ramme for et alsidigt aktivt friluftsliv for især nordbyens beboere. På billedet ses informationsskuret, placeret tæt på busstoppestedet.

Nordre Fælleds frivillige venneforening "Nordre Fælleds Venner" var vært for samlingen.

Samlingen i år var bygget op omkring følgende 10 spørgsmål, som hvert projekt havde gjort sig overvejelser omkring hjemmefra, forud for den lille 10 minutters præsentation på samlingen.

De enkelte præsentationer var således ikke en slavisk gennemgang af nedenstående spørgsmål.

 1. Hvilke initiativer/tiltag er projektet lykkes (særlig godt) med?

 2. Hvilke samarbejder har overrasket os og givet projektet ny energi?

 3. Hvilke organiseringsformer har motiveret nye frivillige til at involvere sig i projektet?

 4. Hvilken kommunikations form/medie har skabt lokal interesse for projektet/frilufts- og naturområdet?

 5. Hvilke nye målgrupper har vi fået øje på undervejs?

 6. Hvilke aktiviteter har været særlig succesfulde ift. at gøre nye brugere/frivillige interesseret i natur- og friluftsområdet?

 7. Hvilken udfordring (stor/lille) mellem os som frivillige og lodsejer, har medført, at projektet har fået skabt et bedre samarbejdsgrundlag?

 8. Hvilken udfordring (stor/lille) mellem os frivillige og involverede myndigheder, giver anledning til 
  at formulere ”et godt (realistisk) råd” til myndigheder generelt ift. at samarbejde med ”frivilligt engagerede mennesker”?

 9. Hvilken er vores allervigtigste erfaring så langt? – den erfaring (stor eller lille) som vil gøre en forskel for andre i en lignende situation som ”vores”?

 10. Hvilken konkret, aktuel udfordring har vi især behov for hjælp/gode råd/erfaringer til at komme videre med?


Eske Thøgersen
, formand for Nordre Fælleds Venner indledte samlingen med, at fortælle historien om Nordre Fællde og om hvordan den frivillige venneforening, som tæt samarbejdspartner med partnerskabet, har taget ansvar for opgaven med at involvere lokale borgere, foreninger og brugere i udvikling, anvendelse og pleje af området. 

 

NORDRE FÆLLED v/Eske Thøgersen

VEST - Eske fremlægger refleksioner ift. Nordre Fælled

Et par vigtige erfaringer fra Nordre Fælled:

 • Facebook som værdifuldt værktøj når det gælder om at identificere og komme i dialog med eventuelle "ukendte" interessenter/brugere af et givent natur- og friluftsområde. I dette konkrete tilfælde gjladt det kontakt til en forholdsvis stor gruppe aktive hundeluftere.

 • Bålmad som et tilbagevendende succesfuldt element i arrangementer, når det gælder om at få fat i målgruppen "familier med børn".

 • Dyr - fx. hestevognstur på området, Store hundedag i samarbejde med Dansk Kennelklub i Randers, Schæferhundeklubbeni Randers, Randers civile Hundeføreforening mm. 

De bedste tips!

 • Hold åben generalforsamling - alle kan deltage, kun medlemmer kan stemme (27 deltagere i år mod 17 deltagere på sidste års traditionelle og lukkede generalforsamling)

 • Gør/arranger ikke alting selv (fx bestyrelsen, styregruppen, kernen i brugergruppen) - find spændende og nye samarbejdspartnere og afgiv ansvar - og vær indstillet på også at "ramme ved siden af målskiven" af og til.

Aktuel udfordring der ønskes sparring på

 • Synliggørelse. Nordre Fælled er et dejligt attraktivt natur- og friluftsområde - delvist ukendt af nordbyen (direkte naboer) og fuldstændigt ukendt for "det øvrige Randers".

Spørgsmål, sparring og ideer fra resten af gruppen:

 • Godt med visuelle effekter som Nordre Fælled allerede er god til at benytte - fx foldere, flyers, biparaplyer, plakater mm.

 • Et suppllerende tiltag kunne være at booste arrangementer via Facebook. Se vejledning i hvordan [link til vejledning].


VEST - Faciliteter på Nordre Fælled1

Herefter gik vi en tur på det skønne naturområde og Jacob Ølholm, Randers Produktionshøjskole fortalte om samarbejdet mellem dem som institution og den frivillige venneforening.

Produktionhøjskolen har modsat fx tekniske-/erhvervsskoler "ikke krav til undervisningsplan", hvilket giver en større fleksibilitet ift. samarbejde og involvering af såvel lærere og elever i frivilligprojekter. (RVH spørger: korrekt ?) 

Jacob lagde stor vægt på, at det i høj grad er muligheden for den unge ift. at yde et reelt stykke arbejde som skaber synlig værdi for andre, modsat et konstrueret stykke værkstedsarbejde, der motiverer en institution som Produktionshøjskolen til at indgå et samarbejde med frivillige.

VEST - Jakob R-Prod fortæller om samarbejdet2

VEST - Jakob R-Prod fortæller om samarbejdet3

TROLDHEDESTIEN v/Kevin Reinhardt

VEST - Kevin fremlægger refleksioner fra Troldhedestien

Kevin genenmgik planen og udviklingen af det store ambitiøse stietableringsprojekt med tilhørende rekreative områder.

Et par vigtige erfaringer fra Troldhedestien:

 • Bryde større projekter ned i mindre og mere overskuelige etaper. Troldhedestiens har fx haft succes med at søge fondsmidler til etape 1 der drejer sig om bl.a. at etablere en trampesti, bålhytte, frugtlund og opsætte infotavler på et rekreativt, bynært naturområde (og del af Troldhedestien).

 • Tålmodighed! Hvis vi går ind i et frivilligprojekt med den indstilling, at det er "en opgave der skal løses/et projekt der kan planlægges og afvikles som var det et professionelt arbejde" så er der stor sandsynlighed for at vi kører surt i det. Uanset hvilke kompetente mennesker og ressourcer der er samlet i et frivilligprojekt, så er et vellykket frivilligprojekt mest af alt en proces, hvor en gruppe mennesker står sammen og formår at glæde sig over "små fremskridt" imod det ønskede mål. 

De bedste tips!

 • Mød lodsejerne der hvor de er, fortæl om drømmen og visionen mere end om planer og processer. Invitér lodsejere til at være med også gerne i udarbejdelse af lodsejerkontrakter, når tiden er moden til det. Se eksempel på [lodsejerkontrakt].

Aktuel udfordring der ønskes sparring på

 • Hvordan holde vi bestyrelsen engageret


Spørgsmål, sparring og ideer fra resten af gruppen: 

 • Hyppigere men kortere møder - sikrer momentum og løbende fremdrift? Måske kunne et månedligt møde med varighed på max 2 timer være et godt alternativ til helaftensmøder hver 2-3 måned?

 • Sørge for at der gives plads til og skabes mulighed for at bestyrelsen også har det hyggeligt.

 • Måske ligger der en vigtig erkendelse i, at det ikke er fiasko ikke at fastholde folk for evigt – der er behov for forskellige kompetencer og ressourcer på forskellige tidspunkter i et projekt.

 • Formidle selv små fremskridt, formidle drømmen og visionen - hvem vil ikke gerne være en del af en succes?. 

 • Undersøge om der i Kolding, som i Aarhus måske er penge i kommunen til borinddragelse til sådanne projekter?

 • At fokusere på den mindre "etape 1" kan gøre det lettere for nye borgere/frivilliggrupper der brænder for en perifer men understøttende sag (fx sundhed, motion, fællesskab på tværs mm) at se sig selv i projektet. Måske kan det tiltrække nye kræfter, skabe ny motivation i projektet - og give mulighed for at den enkelte ildsjæl kan prioritere sine ressourcer og energi. 

BEDER MALLING v/Flemming Nielsen

VEST - Flemming fremlægger refleksioner skovrejsning i BederMAlling

Flemming Nielsen, Beder Malling fortalte om skovrejsningsprojektet og den frivillige indsats ifm. etablering af faciliteter i skoven og etablering af et helt nyt rekreativt stisystem, som skal forbinde skovene i området med afmærkede ruter. 

Et par vigtige erfaringer fra Beder Malling:

 •  xx

De bedste tips!

 •  xx

Aktuel udfordring der ønskes sparring på

 • Forankring. Hvordan sikrer vi lokal forankring og ejerskab til den fortsatte udvikling?

Spørgsmål, sparring og ideer fra resten af gruppen:

 • Samtænke initiativer. Kan man udnytte muligheden der er i at medborgerhuset placeres i sportshallen tæt ved stisystemet/skoven?

 • Konkret opgave. Kunne en afgrænset og overskuelig opgave være, at invitere borgere og foreninger til at involvere sig i et par (fast tilbagevendende) arrangementer på området, fx Naturens dag i september og Skovensdag i maj. Herigennem sættes en god ramme for et fællesskab hvor anvendelse af området er i fokus, og hvor der er mulighed for at samtænke udvikling af området på tværs af brugere/interessenter.

 • Involvér (invitér) nye brugergrupper fx idrætsgrupper, samrådene, institutioner mm.

   

NÆRHEDEN v/Niels Egeberg

VEST - Niels fremlægger refleksioner omk. NærHeden

Niels fortalte om det ca 10 ha store natur- og friluftsområde der er en del af det nye byudviklingsområde i Hedehusene (NærHeden). Niels fortalte blandt andet om de udfordringer der kan være når et frivilligprojekt starter som "en god idé" bag et skrivebord (Top-down).

Et par vigtige erfaringer fra NærHeden:

 • Frygten for forandring skal tages alvorlig. Der har fra dag ét været lille men synlig lokal modstand på udvikling af området alene af frygt for, at en øget benyttelse af området vil medføre mere henkastet affald i området.
  Dette har bevirket at projektet parallelt med udvikling af området, nu også, i samarbejde med både lokale aktører og Hold Danmark Rent, kigger på hvordan der kan arbejdes med forebyggelse af henkastet affald/ændring af affaldsvaner.

De bedste tips!

 • Boost dit projekt på Facebook for at skabe opmærksomhed omkring et projektet (område, sagen, fællesskabet). Helt konkret betyder det, at du investerer et lille beløb i at få fx. facebooksiden "Sejlbjerg Moses Venner" til at dukke op på relevante* menneskers facebookoversigt (* fx mænd og kvinder i alderen 15-60+, med postnummer 2640 Hedehusene, og interesser som natur og friluftsliv). En synlig solid opbakning blandt borgere kan også have betydning når der søges midler hos fonde. Se vejledning i hvordan [link til vejledning]

Aktuel udfordring der ønskes sparring på

 • Kendskab til området. Sejlbjerg Mose, som det lille naturområde i NærHeden kaldes er et dejligt attraktivt natur- og friluftsområde - men forholdsvist ukendt af naboer og den øvrige by. 

Spørgsmål, sparring og ideer fra resten af gruppen:

 • Kan den boligsociale indsats evt. reklamere for en gåtur for
  familie/børn

 • Kan beboerbladet bruges mere aktivt, fx til at vise billeder af aktiviteter/leg/sjov/bålmåd/fællesskab?

 • Kan det boligsociale køkkenhaveprojekt anvendes til at guide beboerne længere "ud i naturen" og ned til naturområdet hvor maden kan tilberedes over bål/i bålhytten

NATURPARK RANDERS FJORDS ILDSJÆLE (Fjordfolket) v/Tommy Sendal

VEST - Tommy fremlægger refleksioner ift. Fjordfolket

Tommy fortalte om hvordan den 4 år lange frivillige indsats som Fjordfolket har stået for ift. at udvikle "den hemmelige fjord", har kostet et par ildsjæle under vejs. Oplevelsen er  at "det ikke går hurtigt nok" og så trækker man sig og lægger kræfterne i lokale foreningsprojekter. 

Et par vigtige erfaringer fra Fjordfolket:

 • Der er langt fra den ene side af fjorden til den anden side af fjorden, når der skal arbejdes for "fælles fodslag" og følelsen af at være et stort stærkt fællesskab på tværs af foreninger, interesser og kommunegrænser. Men som samlet gruppe (Fjordfolket) står de stærkere, bliver hørt og har indflydelse på udviklingen af Naturpark Randers Fjord idet de har to pladser i Naturparkrådet

De bedste tips!

 • hh


Aktuel udfordring der ønskes sparring på

 • Fælles forening på tværs. Hvordan får vi de små lokale foreninger til at se gevinsten i, at gå med i Fjordfolket (og derigennem engagere sig aktivt i det mere langsigtede projekt: Naturpark Randers Fjord "den hemmelige fjord").

Spørgsmål, sparring og ideer fra resten af gruppen:

 • Benytte nyhedsbrev og måske facebook til at synliggøre Fjordfolkets indflydelse. Her er der behov for en (ny) redaktør.

 • Fortæl hvad de mindre foreninger får ud af at være med i Fjordfolket som forening. Fx. de får - et talerør, indflydelse på udviklingen af Naturparken, netværk mm

 • Overvej en åben årlig Fjordfolk begivenhed. Fx kunne man lave en vandring eller leje en båd og invitere interesserede borgere og foreninger til at se de forskellige initiativer der er gang i. Ved samme lejlighed kunne man facilitere dialog på tværs og snak om fælles visioner. Rent praktisk kunne man sejle zigzag på fjorden, med mulighed for at stå af og på, og den måde skabe "kortere afstand" mellem foreninger på nordlige og sydlige fjordbred.
   
 • Bruge ledigt butiks vinduer for at oplyser om de indsatser Fjordfolket har bidraget til, og hvordan. Tydelig kontaktinformation evt. flyer.

VEST- Kevin viser promotionfilm fra Fynslund

I kaffepausen viste Kevin fra Troldhedestien denne dugfriske promotionvideo for Fynslund -  et attraktivt og kreativt landsbyfællesskab med sejhed og charme. Bestemt værd at se - ta' et kig!

VEST - Sparring på udfordringer i plenum med Claire

Som afslutning stod Claire Nielsen, Bysekretariatet i spidsen for en proces hvor alle gav sparring, stillede opklarende spørgsmål og gav gode råd til de udfordringer de enkelte projekter havde valgt at bringe i spil. 

Gruppens input er indarbejdet som bullets i oversigten herover, under punktet: Spørgsmål, sparring og ideer fra resten af gruppen.


Tak for i år (VEST)

Dagen sluttede kl. 16:00. Det var en super dag på Nordre Fælled med massere af konstruktiv og løsningsorienteret sparring, dialog og udkeksling af erfaringer på tværs af projekterne. 

At have besøg af Fjordfolket, der, som et frivilligprojekt uden for projekt "Brugerdrevne natur- og friluftsområder, men med helt igennem genkendelige udfordringer, mål, muligheder og ildsjæle, deltog på lige vilkår ift. præsentation og sparring, virkede godt!

Udviklings- og Videndelingssamlingen i ØST er den 30/8 kl. 10:00 - 16:00. Projektet i Roneklint er værter - alle projekter er velkomne.

 • Blå Flag
 • Grønt Flag - Grøn Skole
 • Grønne Spirer
 • Grejbankerne
 • Danske Naturparker
 • CO2 neutralt website