Følg 9 forskellige frivillige friluftsprojekter i Danmark - Få inspiration til nye måder at involvere frivillige i natur- og friluftsprojekter på - Find anbefalinger, vejledninger, kurser og redskaber så du kommer lettere i gang og sikkert i mål.

FriluftsRådet

Frivillig i naturen

Udviklings- og Videndelingsseminar 2016

18 energifulde og vedholdende ildsjæle med fokus på 9 forskellige lokale natur- og friluftsprojekter rundt om i Danmark, deltog i årets Udviklings- og videndelingsseminar den 29. oktober 2016 - denne gang afholdt på Hindsgavl Naturcenter i Middelfart.

Udviklings- og videndelings teamet 2016

 Gruppebillede1

Alle projekter præsenterede kort deres projekt med fakta om friluftsområdets størrelse og ejerforhold, hvilke samarbejdspartnere projektet har samt evt. rollefordeling og ansvar. Hovedfokus var på projekternes udfordringer, successer og hvilke gode råd de vil give videre til nye projekter.

Her et par af projekterne på podiet, et par udvalgte slides fra dagens prsentationer og en en mængde interesserede og spørgende tilhørere.

præs ndr fællede

præsentation2

Præsentation3

 

Jungshoved projektet slår fortællingen an med følgende slide:

 slide Jungshoved


Fra projektet i Skibet kommer disse tre bedste råd:

Slide Skibet

 

I St. Lyngby Skov er en af successerne opdelingen i underlaug så alle arbejder med det de brænder mest for, men en af udfordringerne er samtidig koordinering mellem laugene.

Slide St. Lyngby

Nordre Fælled er et godt eksempel på hvordan roller og ansvar kan fordeles mellem projektets parter. Institutioner kan noget, myndigheder noget andet og den frivillige venneforening noget tredie. 

Slide Nordre Fælled

Projektet i Beder Malling viser hvordan man skaber en sand Grøn Folkefest når en ny skov skal indvies! Men hvordan skaber man lokal forankring og ejerskab til den fortsatte udvikling og plaje af skoven?

Slide Beder Malling

 

Projektet i Sejlbjerg Mose har bl.a. været udfordret af naturområdets placering (nabo til et stort velkendt og godt besøgt friluftsområde), et manglende lokalt kendskabet til området (kun få naboer vidste hvad der lå der inde bagved træerne) og en tilsvarende manglende lokale interesse for at udvikle området ("vi holder af området præcis som det er").

Slide Sejlbjerg Mose (1)

Troldhedestien viser bl.a. at det at være et lokalt, vedholdende og kompetencestærkt fællesskab er nødvendigt for at klare de mange ups and downs som et frivilligprojekt ofte oplever, inden successerne kan høstes i form af fx konkrete lodsejeraftaler og en medspillende kommune med øremærkede midler på lømmen.

Slide Troldhedestien 

 

Gadekærprojektet på Langeland viser hvordan det er nødvendigt at informere tydeligt om bl.a "Hvad det er der foregår", "Hvem der står bag" og "Hvilken lovgivning der gælder for området" når der sker ændringer i et bynært og meget lokalt natur- og friluftsområde. Utydeligt - download hele præsentationen - find den i kolonnen til højre.

Slide Gadekær

 

Gæsteprojektet Refsvindinge Natur- og Kulturcentter stiller udmygt spørgsmålet - "Hvor er vi mon?" og præsenterer samtidig en spændende økonomisk opbakning til deres forholdsvis nystartede projekt (efterår 2015)

Slide Refsvindinge

 

Netværks-vandretur over broen til frokost på Trinity Hotel i Fredericia. Og tilbage igen.

gåtur til frokost


Dejlig frokost med livlig dialog og videdeling.

Frokost


Julia B. Hunt fra Ingerfair gav en kort præsentation af hovedbudskaberne i kursusrækken under Frivilligprogrammet.
(En kursusrække støttet med fondsmidler fra Nordea, målrettet kommunalt ansatte som arbejder med naturparker, naturparkvejledere og naturparkansatte som alle samarbejder med frivillige omkring natur og friluftsprojekter. Restpladser på kurserne blev tilbudt til kommuner, frivilligprojekter, organisationer m.fl. Kursusrækken er afviklet i perioden nov. 2015 - okt. 2016). 

Et par udvalgte slides fra Julias præsentation (download hele præsentationen - find den i højre kolonne):

Julias præs1

 

Julia præs2

 

Julia præs3

 

Sluttelig brainstormede projekterne på spørgsmålet "Hvordan får vi videregivet vores viden?"

Gruppediskussioner1

Gruppediskussioner2

Her er deltagernes gode råd og ideer til det videre arbejde med at understøtte den frivillige indsats i naturen:

Output udviklings og videndelingsseminar 2016

 

En dejlig dag med skønne mennesker, god energi og stor nysgerrighed på hinandens projekter og erfaringer.

Tak til alle, der var med til at dele ud af jeres projekterfaringer på dagen, og tak til alle i baglandet, der ikke kunne være med på seminaret, men som har været med til at genere denne viden :-)

Gruppebillede1 

 

Præsentationer fra Udviklings- og videndelingsseminar 2016

Ndr. Fælled - Randers
Hvordan får vi skabt større interesse for et stort, skønt rekreativt område, et tidligere militært øvelsesterræn nær et socialt boligområde i Randers? Nordre Fælleds Venner har i samarbejde med Naturstyrelsen, Produktionsskolen, Randers Kommune og Bysekretariatet drevet processen.

Beder Malling - Århus
Skovrejsning og etablering af rekreative stier oven på et stort vandreservoir mellem Beder og Malling. Grøn gruppe under Fællesrådet har drevet processen og Århus kommune har været en støttende medspiller.

Skibet - Vejle 
Udvikling og pleje af en ådal i Skibet, gennem inddragelse af naboer til området og lokale organisationer, starter med det, der kunne skabes enighed om, nemlig etablering af et Kogræsserlaug.
Grønt Forum (Vejle Kommune) har drevet processen.

Troldhedestien - Kolding
Den gamle Troldhedebane fungerer idag som natursti og løber fra Kolding til Ferup og så igen fra Hundsholt til Veerst. Troldhedestiens venner af 2013, driver processen ift. at få etableret de mellemliggende ca. 10 km natursti gennem aftaler med små 20 forskellige lodsejere. 

Gadekær - Langeland
Ud af Langelands 70 gadekær er 50 tilgængelige og de fleste trænger til at blive plejet. Gadekær-udvalget, bestående af Bevaringsforeningen, DN, Langeland Kommune, Øhavsmuseet m.fl har drevet processen med involvering af naboer og turister i plejen af 7 gadekær.


Jungshoved - Præstø
Der var mange projekter i gang blandt de lokale på Jungshoved, og da det nyistandsatte bystævne skulle indvies, blev alle lokale inviteret med til en præsentation af de mange forskellige projekter - og en fælles workshop. Naturvejlederen i Vordingborg har sammen med lokale ildsjæle drevet processen.

NærHeden - Høje Taastrup
På et nyudlagt byudviklingsområde ønskede ejeren, NærHeden PS, at involvere borgere og naboer til området området i udviklingen og plejen af byudviklingsområdets grønne oase, Sejlbjerg Mose.
Friluftsrådest lokale kreds har i samarbejde med NærHeden PS og Sejlbjerg Moses venner drevet processen.

St. Lyngby Skov - Hillerød
"Borgere har hugget en skov fra staten" lød overskriften i lokalavisen i sin tid, men rent faktisk er der tale om et meget konstruktivt samarbejde mellem det frivillige skovlaug og skovens ejer, Naturstyrelsen. Shelters, multtoilet, hundehave og et græsningsareal er det indtil videre bleve til.
Projektet er et partnerskab mellem Naturstyrelsen, Hillerød og Halsnæs kommune samt Friluftsrådet.

Refsvindinge - Nyborg
(gæsteprojekt)
Refsvindinge natur- og kulturcenter er et eksempel på hvordan en nedlagt institution og triste tomme bygninger kan få nyt liv, når et par lokale ildsjæle har vilje, og en vision om at ville fremme friluftsliv og kulturliv, skabe lokal bæredygtighed, udvikle landsbyen og styrke fællesskabet.

Julia B. Hunts præsentation
af det frivillige engagement 
Julia gennemgår bl.a. hovedreglerne for den gode involvering, trends og udviklingen af frivilligheden samt frivilligheden ift. relationer og samarbejde.

 

 

  • Blå Flag
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website