Følg 9 forskellige frivillige friluftsprojekter i Danmark - Få inspiration til nye måder at involvere frivillige i natur- og friluftsprojekter på - Find anbefalinger, vejledninger, kurser og redskaber så du kommer lettere i gang og sikkert i mål.

FriluftsRådet

Frivillig i naturen

Følg udviklingen

Her kan du få indsigt i hvordan processen omkring involvering af frivillige i udvikling, anvendelse og pleje af 7 Gadekær på Langeland har været. Find dagsordener og referater fra tidligere møder, og bliv inspireret af foto-/videofortællinger fra arrangementer med inddragelse af naboer, skoler, organisationer, lodsejer, kommune og borgere generelt.

Se tidligere aktiviteter i Aktivitetskalender

 • 15. december  - Erfaringsudveksling og netværksdag for alle Gadekærlaug på Skovsgaard
  Se billeder og beskrivelse fra dagen
  • Få indblik i det sunde vandhuls dyreliv v/Naturvejleder Marianne
  • Mød de andre gadekærsgrupper og del jeres erfaringer med hinanden.
   Hvad har I nået i år, hvad har været godt/skidt og hvordan har samarbejdet med Gadekærsudvalget været?
  • Frokost, netværk og kaffe og kage
  • En drøftelse af en fremtidig organisering på tværs af gadekærgrupperne.

 • 30. november kl. 13:00 - 15:30 - planlægningsmøde i Gadekærsudvalget i Langeland Kommune

2016

 • 22. maj kl. 14:00 - Informationsmøde på Strynø - 2 gadekær 

 • 17. april kl. 14:00  - Informationsmøde Nørreballe Gadekær

 • 20. februar 2015 kl. 14:00- Informationsmøde Snøde Gadekær 

 • 29. januar - Tilskud til frivilliggruppers naturgenopretning og udvikling af gadekær på Langeland og Strynø.
  Tilskuddet ydes til: "Gadekærene "genaktiveres" som rekreative udflugtsmål samtidig med at deres historie og natur formidles. Projektet indgår i projekt "Brugerdrevne natur- og friluftsområder", der skal udvikle nye metoder for inddragelse af frivillige i forvaltningen af natur- og friluftsområder. Til 75% af udgifterne til følgende: trailer med værktøj og redskaber, jf. indsendte budget, op til 40.000 kr., infomateriale og kursus for de frivillige, op til 3.700 kr.

  Tilskuddet er på 43.700 kr. Kun en del af projektet støttes.
  For at det fulde tilskud kan udbetales, skal der være afholdt udgifter for mindst 58.267 kr. Mad og drikke støttes ikke. Traileren forsynes med puljens logo."

 • 16. januar 2015 kl. 15:00 - Opstartsmøde Fodslette Gadekær -
  Dagsorden: 

  1) Vi skal vælge en kontaktperson / tovholder for gruppen.
  2) Hvad skal gruppen hedde? Forslag: "Fodslette Gadekærslaug".
      Andre forslag?
  3) Plejeplan: vi skal blive enige om, hvor meget der skal beskæres, og
      hvordan vi mest skånsomt renser og ilter vandet. 
  4) Ansøgning om nyt tag til sprøjtehuset. 
  5) Eventuelt.
  Se invitation 

 • 16. januar 2015 kl. 9:30 - 11:30 Arbejdsmøde i Gadekærgruppen.
  Del 1. Sparring omkring organisering, drift og samarbejde.
  Navnet "Gadekærgruppen" ønskes ændret. Følgende forslag blev bl.a. drøftet; -udvalget, -konsortiet, -gildet m.fl.
  Opstart af 4 nye gadekær og drøftelse af udfordringerne når både kommunen og tovholder er flaskehalse ift. "informations- og opstartsmøder".  
  Organisering, Gadekærsgruppen har valgt at have en repræsentant fra "styregruppen" i hvert lokalt Gadekærslaug (modsat det at have en repræsentant fra hvert lokalt Gadekærslaug i "styregruppen" - modellen er valgt pga. lodsejers ansvar ift. overholdelse af naturbeskyttelsesloven).
  Kommunens rolle i projektet (fordele/ulemper) og økonomi.
  På mødet deltog fra Gadekærgruppen; Eva Christiansen og Michael Martin Jensen, og fra Friluftsrådet deltog; Rikke Husum, projektfacilitator.

  Del 2. Mødet fortsatte på Skovsgaard hvor Nis Rattenborg, DN og Astrid Ejlersen, Langeland Kommune stødte til.
  Vedtagelse af nyt navn - nu Gadekærsudvalget. Kalenderkoordinering mellem kommune, lodsejer og ansvarlig for overholdelse af naturbeskyttelsesloven (Astrid) samt tovholder på projektet (Eva Christiansen, DN) mhp. at få langt informationsmøder ved de sidste 4 gadekær i aktivitetskalenderen.

2015

2014

 • 19. december 2013 - Besigtigelsesmøde på Langeland v/Tullebølle gadekær sammen med lodsejer (Langeland kommune), DN, Bevaringsforeningen for Langeland og Strynø og Friluftsrådets lokale repræsentant.
 • Blå Flag
 • Grønt Flag - Grøn Skole
 • Grønne Spirer
 • Grejbankerne
 • Danske Naturparker
 • CO2 neutralt website