Følg 9 forskellige frivillige friluftsprojekter i Danmark - Få inspiration til nye måder at involvere frivillige i natur- og friluftsprojekter på - Find anbefalinger, vejledninger, kurser og redskaber så du kommer lettere i gang og sikkert i mål.

FriluftsRådet

Frivillig i naturen

Indvielse af Bystævnet og workshop på tværs

Den 22. marts 2015 satte Vordingborg Kommune og Friluftsrådet i fællesskab rammen for en dag med "workshop til fremme af natur- og friluftsprojekter i Roneklint". Dagen bød på præsentation af de mange, lokale, frivillige indsatser i Roneklints skønne natur. Udover indvielse af bystævnet, vandring til Bøndernes Egehoved, besøg ved den nyetablerede paddesø, skalleslugerredekasserne og det nye infoskab med formidling omkring vandrestier i området, blev der også tænkt nyt.

25 lokale interesserede og et par fra "den anden side af bækken" mødte friske og forventingsfulde op til morgenbord, gammel dansk og trut i Roneklints knapt 300 år gamle byhorn.

Roneklint Workshop 0

Elise Hvelplund, naturvejleder fra Vordingborg Kommune og Rikke Husum, projektkoordinator i Friluftsrådet bød velkommen.

Niels Østergård, der er en af de 4 lokale som har stået for istandsættelsen af bystævnet midt i Roneklint by, fortalte indlevende om bystævnets historie og Roneklints udvikling. 

Roneklint Workshop 1

Lise Jacobsen, der er en ud af de fem bærende kræfter i Jungshoved stiudvalg, fortalte om det nyetablerede og gennemarbejdede infoskab med oversigt over områdets 11 vandreruter, inkl. laminerede "låne kort" udsmykket med flotte illustrationer af områdets flora og fauna.

Roneklint Workshop 2

Roneklint Bystævne - 22

Svend Erik, der er lodsejer i Roneklint og initiativtager til etableringen af en paddesø på egen matrikel, fortalte om motivationen bag projektet, samarbejdet med kommunen og om kommende initiativer til glæde for naturen og almenhedens mulighed for skønne natur- og friluftsoplevelser i Roneklint.

Roneklint Workshop 3

Roneklint Workshop 5

Elise Hvelplund fortalte om Bøndernes Egehoved og viste den nye plejeplan for området. Områder med gamle Stilk-Eg, Avnbøg, Bøg og Skov-Abild lades urørte, mens der udtyndes i andre områder for at tilgodese de mere lyselskende dyre- og plantearter knyttet til overdrev. Desuden skal vandhullernes bredder gøres mere lysåbne af hensyn til bestanden af løvfrøer, som er en sjælden padde i Danmark.

Roneklint Workshop 6

Sune Madsen, der er lokal aktiv i Dansk Ornitologisk Forening (DOF) og bl.a. ansvarlig for området omkring Roneklint ift. "overvågning af ynglende fuglearter i Danmark" (Atlas III), fortalte om de opsatte redekasser til Stor Skallesluger, et projekt der vil hjælpe artens ynglemuligheder betydeligt. Projektet kaldes fokuseret fugleforvaltning, hvor DOF sætter fokus på at hjælpe bestemte arter.  

Roneklint Workshop 7

Anders Madsen, lodsejer i Roneklint, lagde gildesal til frokosten og fortalte om ideen med at afgræsse strandengen, gerne i form af lokalt kogræsserlaug.

Roneklint Workshop 8

Dagen sluttede med en workshop hvor nye ideer blev drøftet på kryds og tværs, højlydt og meget energifuldt "... hvis nu stien går dér langs hegnet...", "...så kunne vi måske gøre det endnu mere attraktivt ved at etablere en shelter med udsigt over maderne....",  "... det må gerne etableres på min jord.....".

"Roneklintkogræsserlaug.com" så dagens lys og lur mig om der ikke går køer på strandengen inden udgangen af april!

 

En fantastisk energifuld dag fuld af lokal virkelyst og engagement.

 

Elise Hvelplund tog alle ideer, input og ønsker med tilbage til kommunen, samler det i et referat og indkalder efterfølgende til et opfølgende møde i april - for alle der har lyst til at udvikle, samtænke og koordinere på tværs af de mange gode lokale initiativer.

Se hvordan Roneklint som demoområde i projekt "Brugerdrevne natur- og friluftsområder" www.frivilliginaturen.dk/roneklint og ta' samtidig et kig på de andre spændende demoområder rundt om i Danmark.

 

  • Blå Flag
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website